Bekymring etter dom mot russiske Golos

26 апреля 2013 г.

- Dommen mot organisasjonen Golos og dens leder Lilia Sjibanova i Moskva i dag gir grunn til bekymring. Det er første gang det felles dom etter endringene i loven om frivillige organisasjoner i Russland og dette kan bety vanskeligere arbeidsvilkår for organisasjonene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Som følge av manglende registrering som «fremmed agent» ble den russiske organisasjonen Golos i dag dømt til en administrativ bot på 300.000 rubler. Lilia Sjibanova er som ansvarlig leder idømt en administrativ bot på 100.000 rubler. Dommen krever også at organisasjonen nå registrerer seg som «fremmed agent».

Golos har gjennom sin rolle i å overvåke valg spilt en viktig rolle i utviklingen av sivilsamfunnet i Russland. Som en anerkjennelse av dette viktige arbeidet fikk organisasjonen i 2012 Sakharov-prisen av Den norske Helsingforskomiteen.

- Det er vanskelig å forstå at nettopp tildelingen av denne prisen har ført til domfellelse, sier Eide.

Norske myndigheter har ved en rekke anledninger uttrykt bekymring for situasjonen for frivillige organisasjoner i Russland, senest under statsminister Stoltenbergs møte med statsminister Medvedjev i St. Petersburg 5. april. Den norske ambassaden var også tilstede som observatør under rettssaken mot Golos i dag.

- Et fritt og levende sivilsamfunn er en forutsetning for utvikling av demokratiet. Samarbeidet mellom frivillige aktører i Norge og Russland er også en viktig del av det bilaterale forholdet. Vi forventer at Russland fullt ut etterlever de forpliktelser landet har påtatt seg som medlem av Europarådet, sier Eide.

Google translation:

- The judgment against the organization Golos and its leader Lilia Sjibanova in Moscow today raises concerns. It is the first time the public judgment by changes in the law on NGOs in Russia and this can mean difficult working conditions for organizations, says Foreign Minister Espen Barth Eide.

Due to lack of registration as a “foreign agent” was the Russian organization Golos today sentenced to an administrative fine of 300,000 rubles. Lilia Sjibanova is that the heads imposed an administrative fine of 100,000 rubles. The judgment also requires that the organization now register as “foreign agent”.

Golos has its role in monitoring the election played an important role in the development of civil society in Russia. In recognition of this important work organization received the 2012 Sakharov Prize by the Norwegian Helsinki Committee.

- It is difficult to understand precisely the awarding of this prize has led to conviction, says Eide.

Norwegian authorities have on several occasions expressed concern about the situation of NGOs in Russia, most recently the Prime Minister Stoltenberg’s meeting with Prime Minister Medvedev in St. Petersburg 5 April. The Norwegian Embassy was also present as an observer at the trial against Golos today.

- A free and vibrant civil society is a prerequisite for the development of democracy. Cooperation between NGOs in Norway and Russia are also an important part of bilateral relations. We expect Russia to fully comply with its obligations undertaken as a member of the Council of Europe, says Eide.